Skip to main content

Privacy verklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Isis Consulting, KvK nummer 08149375 
Adres: Lage Lochemseweg 33a, 7218 PA  Almen
Telefoon: 06 – 23 70 02 64
Mail: ellen@isisconsulting.nl

Het gebruik van persoonsgegevens door Isis Consulting
Isis Consulting verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, e-mail, telefoon, app en tijdens coaching. Daarnaast kunnen wij soms uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens
Isis Consulting verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum- en plaats
 • Geslacht
 • Lichaamsmetingen in het kader van vitaliteitscoaching
 • Pasfoto
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid
 • Ziek- en herstelmeldingen
 • Gespreksverslagen
 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
 • Gemaakte opdrachten
 • CV
 • Gegevens in een plan van aanpak (coachingsvragen – mogelijke methodiek)
 • Notities van wat we in de coaching bespreken

Doeleinden
Isis Consulting verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Beheer van het cliëntenbestand
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
 • Het bieden van begeleiding op maat
 • De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte
  of arbeidsongeschiktheid
 • Het verzorgen van opleidingen
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Incidenteel rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de
  verbetering van de dienstverlening
 • Facturering
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
 • Het incidenteel op de hoogte kunnen houden van relevante waardevolle ontwikkelingen en het
  geven van relevante tips, ook na het afronden van de coaching
 • Het kunnen voeren van geschillen
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Isis Consulting hier gerechtvaardigde belang bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening
 • De bescherming van haar financiële belangen
 • De verbetering van haar diensten
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan Isis Consulting persoonsgegevens uitwisselen. Isis Consulting kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus of incidenteel ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Isis Consulting aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Isis Consulting zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Isis Consulting zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. De gespreksnotities worden na 2 jaar vernietigd.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Isis Consulting zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Isis Consulting passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies
Op de website worden alleen technische en functionele cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Uw rechten
U heeft het recht om Isis Consulting een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Isis Consulting verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Isis Consulting
Lage Lochemseweg 33a
7218 PA  Almen
Telefoon: 06 – 23 70 02 64
Mail: ellen@isisconsulting.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Isis Consulting, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018.

Isis Consulting kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.